Meno kūrėjų asociacijos konferencija 2013

2013 m. balandžio 16 dieną Vilniuje įvyko Lietuvos meno kūrėjų asociacijos ataskaitinė-rinkiminė konferencija, kurios metu naujai kadencijai buvo išrinktas asociacijos prezidentas bei patvirtinta taryba. LMKA prezidentu trečiai ketverių metų kadencijai išrinktas Lietuvos rašytojų sąjungos, savaitraščio „Literatūra ir menas“ vyriausiasis redaktorius Kornelijus Platelis. LMKA tarybos nariais patvirtinti: Gintautas Blažiūnas (Lietuvos architektų sąjunga), Edita Radvilavičiūtė Utarienė (Lietuvos dailininkų sąjunga), Tautvydas Kaltenis (Lietuvos dizainerių sąjunga), Jonas Staselis (Lietuvos fotomenininkų sąjunga), Gytis Lukšas (Lietuvos kinematografininkų sąjunga), Zita Bružaitė (Lietuvos kompozitorių sąjunga), Audronė Žigaitytė Nekrošienė (Lietuvos muzikų sąjunga), Antanas A. Jonynas (Lietuvos rašytojų sąjunga), Jonas Rudzinskas (Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacija), Ramutis Rimeikis (Teatro sąjungos meno kūrėjų asociacija), Rasa Matulevičienė (Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga), Dainius Radzevičius (Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija). LMKA ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu priimtos rezoliucijos:

 DĖL LAISVŲJŲ PROFESIJŲ ATSTOVŲ TEISIŲ DISKRIMINAVIMO PAJAMŲ MOKESČIŲ SRITYJE

Šiuo metu Lietuvoje individualios veiklos pajamoms, gaunamoms iš gamybos, prekybos ar daugelio paslaugų teikimo, taikomas 5 procentų pajamų mokesčio tarifas. Tačiau pajamoms, kurias kuriantieji žmonės gauna iš laisvųjų profesijų veiklos, taikomas net 15 procentų pajamų mokesčio tarifas.

2007 m. birželio 7 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl menininkų socialinio statuso Europos Sąjungoje. Ši rezoliucija buvo priimta dėl daugybės priežasčių, bet keletas kertinių yra šios:

  • kadangi menas taip pat gali būti laikomas darbu ir profesija
  • kadangi nė vienas menininkas jokiu savo profesinės veiklos momentu nėra visiškai apsaugotas nuo nepritekliaus,
  • kadangi menininko profesijos rizikingumą ir kartais neužtikrintumą turėtų atsverti tikros socialinės apsaugos garantijos,
  • kadangi menininkui Europoje vis dar praktiškai neįmanoma planuoti savo profesinės karjeros.

Atsižvelgdamas į tai, Europos Parlamentas ragina valstybes nares plėtoti arba įgyvendinti teisinę ir institucinę aplinką, kad būtų remiama menininkų kūryba, priimant ar pritaikant nuoseklias ir visapusiškas priemones, apimančias sutartis, socialinę apsaugą, draudimą nuo ligų, tiesioginius ir netiesioginius mokesčius ir atitiktį Europos Sąjungos taisyklėms.

Lietuvos meno kūrėjų asociacijos konferencija kreipiasi į Seimą ir Vyriausybę ragindama atkreipti dėmesį, kad Tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintos žmogaus teisės turi būti įgyvendinamos ir užtikrinamos nepriklausomai nuo asmens savybių. Tačiau skirtingo GPM tarifo taikymas laisvųjų profesijų (ypač kūrybinių) ir kitų individualiai dirbančių žmonių atžvilgiu iš esmės pažeidžia lygiateisiškumo principą skirstant asmenis ne pagal gaunamų pajamų dydį, o pagal profesijos pobūdį.

Todėl raginame Seimą ir Vyriausybę kuo skubiau svarstyti galimybę individualia veikla užsiimantiems asmenims taikyti vienodą gyventojų pajamų tarifą nepriklausomai nuo profesijos ir veiklos pobūdžio, o susiejant pajamų mokesčio skirtumą tik su gaunamų pajamų dydžiu.

DĖL MENO KŪRĖJŲ PATIRIAMŲ SĄNAUDŲ IR VEIKLOS APMOKESTINIMO

Šiuo metu didelė dalis Lietuvoje individualiai dirbančių meno kūrėjų, priklausomai nuo jų veiklos intensyvumo, dirba pagal vieną iš galimų teisinių formų – autorines sutartis ar individualios veiklos pažymą. Tačiau analogišką kūrybinę veiklą vykdančių menininkų mokesčių apskaičiavimo metodika skiriasi priklausomai tik nuo pasirinktos teisinės formos, o ne nuo veiklos pobūdžio.

Todėl Lietuvos meno kūrėjų asociacijos Konferencija siūlo Vyriausybei apsvarstyti galimybę dirbantiems pagal autorines sutartis meno kūrėjams taikyti tokius pačius veiklos apmokestinimo principus, kokie taikomi analogišką veiklą vykdantiems pagal individualios veiklos pažymą, t.y. skaičiuojant gyventojų pajamų mokesčio dydį ir pripažįstant veiklos sąnaudas.

DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO

 LR Vyriausybė rengia Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pataisas. Mūsų nuomone, labai svarbu šiame įstatyme numatyti galimybę suteikti patalpas panaudai asociacijoms bei viešosioms įstaigoms, tenkinančioms visuomenės interesą, efektyviai veikiančioms kultūros, švietimo ir mokslo srityse ir gaunančioms dalinį valstybės ar savivaldybės finansavimą, taip pat numatyti galimybę meno kūrėjų organizacijoms, tuo tikslu gavusioms patalpas panaudai, suteikti kūrybines dirbtuves meno kūrėjams. Tai būtų viena valstybės paramos jų veiklai formų. Tokia parama ypač reikalinga dabar, kai Vyriausybė ir savivaldybės stengiasi atsisakyti daugelio viešųjų įstaigų steigėjo teisių, o parama jų projektams, numačius per Kultūros tarybą finansuoti buvusias Kultūros ministerijos biudžetines programas, padidėjo viso labo nežymiai. Sąlygų kaip nors piktnaudžiauti tai nesudarytų, nes Vyriausybė dėl kiekvieno atvejo spręstų atskirai.

 

LMKA informacija