Apie mus

Lietuvos meno kūrėjų asociacija – Lietuvos savarankiškų kūrybinių rganizacijų sąjunga, įsteigta 1995 m. Tikslas – koordinuoti meno kūrėjų ir jų organizacijų bendradarbiavimą Lietuvoje, atstovauti Lietuvos profesionalių menininkų ir literatų interesams užsienio šalyse, organizuoti menininkų ir politikų disputus dėl kultūros ir meno raidos. Nuo 1995 m. gegužės 28 d. LMKA atstovauja Lietuvos menininkus Europos menininkų konfederacijoje (European Council of Artists). Asociacijos nariais gali būti Lietuvos menininkų ir literatų organizacijos, atstovaujančios profesionaliajam šalies menui, įregistruotos ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir jų organizacijų įstatymą. Veiklą koordinuoja Taryba, kurioje kiekvienai organizacijai atstovauja deleguotas narys. Taryboje sprendimai priimami sutarimu arba 2/3 visų tarybos narių balsų dauguma. Asociacija rengia konferencijas kultūros ir meno klausimais, teikia pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, dalyvauja menininkų programose, atlieka profesionaliojo meno programų ekspertizes, gina autorių teises. Lietuvos meno kūrėjų asociacijos premija skiriama Lietuvos menininkams už išskirtinius profesionalaus meno kūrinius, paskelbtus per pastaruosius dvejus metus.“Projektas IMK”

strong>Lietuvos meno kūrėjų asociacija 2013 – 2014 metais įgyvendino pagal Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos sąjungoje, nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemą remiamą paprojektį „Meno kūrėjų organizacijų informacinė sistema visuomenei“ (IMK), paprojekčio kodas Nr. CH-5-FM-1/36.

Paprojekčio tikslas:

stiprinti Lietuvos meno kūrėjų asociacijos vidinę komunikaciją ir koordinavimo gebėjimus bei didinti žinomumą visuomenėje, įvertinti Asociacijos vidinius pajėgumus bei išorės aplinką, kelti Asociacijos narių kompetencijas, sukurti informacinę sistemą, kuri šiuolaikinių informacijos technologijų priemonėmis sutelktų ir padarytų prieinamą aktualią ir nuolat atnaujinamą informaciją apie Lietuvos meno kūrėjų asociaciją ir joje dalyvaujančias įvairių meno sričių kūrėjų organizacijas bei jų veiklą.

Paprojekčio trukmė: 2013 m. sausio 10 d. – 2014 m. sausio 8 d.
Paprojekčio vertė: 226.625,14 Lt.

Paprojekčio metu pasiekti rezultatai:

  • Parengta Lietuvos meno kūrėjų asociacijos infrastruktūros ir žmogiškųjų išteklių plėtros galimybių studija. (studija “pdf” formatu – LMKA galimybių studija)
  • Atliktas Lietuvos meno kūrėjų asociacijos ir atskirų jos narių veiklos galimo vystymo krypčių kokybinis tyrimas.
  • Surengtas kultūros ir meno kūrėjų ekspertinis vienos dienos seminaras.
  • Surengti dviejų dienų mokymai NVO rinkodaros srityje (komunikacija, socialinis verslumas ir rinkodara)Asociacijos nariams.
  • Sukurta Lietuvos meno kūrėjų asociacijos informacinė sistema (informacinis portalas, skirtas vidinei ir išorinei komunikacijai).
  • Atlikta strateginių kūrybinių ir kultūrinių industrijų srities dokumentų analizė.